CATALÀ

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Bikeshow SPORT EVENTS SL amb CIF B55283329 i domicili social situat al CARRER DEL FIRAL, 9 NAU 4 17840 , SARRIA DE DALT (GIRONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Bikeshow SPORT EVENTS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

Bikeshow SPORT EVENTS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Bikeshow SPORT EVENTS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected] .

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Bikeshow SPORT EVENTS SL.

ESPAÑOL

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de BIKESHOW SPORT EVENTS SL con CIF B55283329 y domicilio social sito en CARRE DEL FIRAL ,9 NAU 4 17840, SARRIA DE DALT (GIRONA), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, BIKESHOW SPORT EVENTS SL informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

BIKESHOW SPORT EVENTS SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que BIKESHOW SPORT EVENTS SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico [email protected] .

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de BIKESHOW SPORT EVENTS SL.

ENGLISH

In accordance with the provisions of current regulations on Personal Data Protection, we inform you that your data will be incorporated into the treatment system owned by BIKESHOW SPORT EVENTS SL with CIF B55283329 and registered office at CARRER DEL FIRAL, 9 NAU 4 17840 , SARRIA DE DALT (GIRONA), in order to answer your questions and send you related information that may be of your interest. In compliance with current regulations, BIKESHOW SPORT EVENTS SL informs that the data will be kept for the period strictly necessary to comply with the aforementioned precepts.

Until you tell us otherwise, we understand that your data has not been modified, that you agree to notify us of any variation and that we have your consent to use them for the purposes mentioned.

BIKESHOW SPORT EVENTS SL informs that it will proceed to treat the data in a lawful, loyal, transparent, adequate, pertinent, limited, exact and updated manner. That is why BIKESHOW SPORT EVENTS SL undertakes to adopt all reasonable measures so that these are suppressed or rectified without delay when they are inaccurate.

In accordance with the rights conferred by the current regulations on data protection may exercise the rights of access, rectification, limitation of treatment, deletion, portability and opposition to the processing of their personal data and consent given for the treatment of them, directing your request to the postal address indicated above or to the email address [email protected] .

You can go to the competent Control Authority to present the claim that you consider appropriate.

By sending the data collection form you accept the privacy policy of BIKESHOW SPORT EVENTS SL.